Door op 24 september 2014

Actuele motie Politieke Ledenraad: “Sociale gevolgen van het TTIP-handelsverdrag tussen de EU en de VS” overgenomen!

 

 

 

 

 

Het Landelijk bestuur van de Europa Werkgroep heeft de volgende motie ingediend op de Politieke Ledenraad op zaterdag 20 september 2014 in ‘s-Hertogenbosch.

De Politieke Ledenraad van de PvdA,

In vergadering bijeen op 20 september 2014 te ‘s-Hertogenbosch, spreekt haar zorgen uit over de maatschappelijke bijeffecten die mogelijk voortvloeien uit het te sluiten TTIP-handelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten.

Onder deze mogelijke bijeffecten vatten wij onder andere :
* De beperking(en) die het verdrag legt op (bestaande en toekomstige) sociale wet- en regelgeving in de EU
* De rol van de Europese vakbond(en|) en Ondernemingsraden, die via dit verdrag wordt verzwakt
* De mogelijkheid voor Amerikaanse bedrijven om Europese werknemers lonen onder de Europese cao’s te betalen
* De dreiging dat bedrijven staten kunnen aanklagen bij private rechtbanken, om wet- en regelgeving aan te vechten

Verzoekt het Partijbestuur:
En de fracties in de Eerste- en Tweede Kamer en het Europees Parlement alleen met het verdrag in te stemmen als bovenstaande zorgen worden weggenomen. In ons Europese verkiezingsprogramma word hier ook een oproep voor gedaan, die wij ook gehandhaafd zien worden.
En gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: OVERNEMEN

Argumenten voor de motie:

De Europese Unie is in onderhandeling met de Verenigde Staten om een vrijhandelsverdrag te sluiten. De mogelijke bijeffecten van dit TTIP-verdrag baren de Landelijke Werkgroep Europa zorgen.
– De afspraken uit het verdrag kunnen de in Nederland te voeren sociale wet- en regelgeving beperken.
– Dat de rol van vakbonden Ondernemingsraden kan worden verzwakt als uitvloeisel van dit verdrag.
– Dat staten mogelijk aangeklaagd worden door bedrijven, als zij nadeel vinden van regelgeving, is in onze ogen niet wenselijk.

Met onze actuele motie roepen wij het partijbestuur, de Tweede Kamerfractie en de Eurodelegatie op om zich in te zetten voor een vrijhandelsverdrag, wat niet deze onwenselijke bijeffecten heeft.

Wij geloven als PvdA dat handel goed is voor Nederland en veel Nederlanders danken hun baan aan de export. Vrijhandel is echter een middel en geen doel op zich. Mocht het vrijhandelsverdrag met de VS ons tegenhouden om sociaal beleid te voeren in Nederland, dan moeten wij ons als PvdA tegen dit verdrag keren!!