Door op 17 december 2013

Amendementen bespreken Europees verkiezingsprogramma, 19 december a.s. te Utrecht

 

Wit u ook meedenken het PvdA-verkiezingsprogramma voor Europa? Dit zijn de 20 voorgestelde amendementen op het concept-programma die wij hebben binnengekregen van onze werkgroepleden.

Donderdag 19 december a.s., vanaf 19.00 uur stemmen wij in Utrecht, (Amsterdamsestraatweg 212), samen met alle geïnteresseerde werkgroepleden over eenTop-5 amendementen die wij vanuit de Werkgroep Europa zullen ondersteunen en promoten, in aanloop van het partijcongres van 15/16 februari 2014.

Wilt u het Europese conceptprogramma van de PvdA er nog even bij zien, dan gebruikt u deze link: https://europanetwerk.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/80/2013/10/Voor-een-Europa-dat-werkt-ontwerpverkiezingsprogramma.pdf

Dit zijn de voorgestelde amendementen:

1. pag. 11 1e bullit: toevoegen na ‘bankensector en de schaduwbankensector.

Toelichting:
Waardevolle toevoeging regel 194 SPD-Parteitagbeschluss “Neues vertrauen für ein besseres Europa”.

2. pag. 11 3e bullit toevoegen:
De European Stability Board moet riskante nieuwe financiële producten goedkeuren.

Toelichting:
Waardevolle toevoeging SPD-Parteitagbeschluss “Neues vertrauen für ein besseres Europa”.

3. pag. 11 na 3e bullit toevoegen:
Nieuwe bullit met de tekst: Op den duur mag er in de EU geen bank meer zijn, die ‘to big too fall is.

Toelichting:
Alleen als er geen banken meer zijn die “big too fall” zijn, verdwijnt de ‘moral hazard’ waarmee banken de overheid “in de houtgreep” houden. Vertrouwen op een “cultuurverandering” bij de (zaken) banken helpt niet blijkt bijna dagelijks uit “inkijkjes” in de pers in het reilen en zeilen van de handelaren in derivaten e.d.
Voor de deregulering van het bankwezen in de USA in de negentiger jaren was er in de USA een situatie waarbij er geen banken bestonden die “to big too fall” waren. De aankomende FED-voorzitter Janet Yallen heeft in haar optreden vor de benoemingscommissie in de senaat, 14 november jl, verklaard dat zij naar een situatie toe wil dat er in de USA geen enkele bank meer “big too fall” is.

4. pag. 11 5e bullit toevoegen:
De toekenning van bonussen in de financiële sector moet in elk geval zodanig verlopen dat er geen perverse prikkel vanuit kan gaan, die leidt to het nemen van extra risico’s

5. pag. 11 7e bullit “waarvan de opbrengsten terugvloeien naar de lidstaten” vervangen door “waarvan de opbrengsten gebruikt worden voor een Europees stimuleringsprogramma”.

6. pag. 12 na 2e bullit toevoegen nieuwe bullit:
De EU overlegt met Griekenland en Portugal over zodanige (gedeeltelijke) kwijtschelding van hun schulden, dat een houdbare staatsschuld overblijft.

Toelichting:
Deze landen zullen hun staatsschuld nooit helemaal kunnen afbetalen. Het is onmenselijk ze te veroordelen tot nog decennia bezuinigen, met steeds ernstigere gevolgen. Deze zweer moet zo snel mogelijk op een solidaire manier worden opgelost.

7. pag. 12 5e bullit “Op termijn…voltooid zijn” vervangen door:
We willen invoering van eurobonds op het moment dat de ECB de controle over de banken overneemt. De periode daarvoor gebruiken we om mogelijke invoeringsrisico’s op te heffen.

Toelichting:
Door de eurocrisis hebben de Zuidelijke lidstaten een hogere rente op hun staatsschuld en de Noordelijke landen een lage rente. Dat is perverse en omgekeerde solidariteit. Daardoor groeien de EU-landen juist verder uit elkaar. Eurobonds zorgen voor ervoor dat de staatsschuld in Zuid-Europa betaalbaar wordt en drukken zo de interne solidariteit uit. Het is begrijpelijk dat het programma onbeheersbare risico’s wil voorkomen. Maar als de ECB de controle over de banken overneemt, the bad banks zijn opgeschoond en de fatale verbinding tussen staats- en bankenschuld is verbroken zijn die risico’s sterk verminderd.

8. pag. 12 na “vennootschapsbelasting vraagt” (bullit 6) toevoegen:
De EU streeft naar een gemeenschappelijke berekeningsgrondslag voor de vennootschapsbelasting en een minimum-belastingmiveau.

Toelichting:
SPD regel 378.

9. pag. 12 na bullit 7 nieuwe bullit toevoegen:
Toezichtinstellingen kunnen financiële instellingen die meewerken aan belastingontduiking of die makkelijker maken , hun banklicentie afnemen. Financiële instellingen uit derde landen, die in de EU financiële dienstverlening willen aanbieden, moeten de lidstaten belastinggegevens leveren. Zijn ze daartoe niet bereid, dan mogen ze niet werken in de EU.

Eind 2014 moet een zwarte lijst zijn opgesteld van belastingcases.

Toelichting:
SPD regel 383, 394 en 397.

10. pag. 12 na bullit 10 nieuwe bullit:
De EU voert een basisbelasting in op bedrijfswinsten. Zij gebruikt de opbrengst daarvan voor een Europees Keyniaans beleid.  

Toelichting:
Het programma is weinig concreet over hoe de PvdA belastingontwijking en -concurrentie wil aanpakken. Dat is meer dan ‘reporter’. Door Europa de eerste tranche van de vennootschapsbelasting te laten innen verminderen de mogelijkheden van landen om tegen elkaar te concurreren met lage belastingen aanzienlijk. Landen zijn minder in staat hun ‘darlings’ belastingvermindering toe te kennen. Er is dus meer ‘level playing field’. Er ontstaat vanzelf zicht op de taxplaning van bedrijven. De EU heeft er belang bij de belastingontwijking grondig aan te pakken.
Vele economen wijzen er al jaren op dat een muntunie niet kan zonder automatische uitkeringen aan banden die door een economische schok worden getroffen (zoals ook de VS die kennen). Het is duidelijk dat het huidige EU-budget daarvoor volstrekt ontoereikend is. Door ze te financieren uit de winstbelasting ontstaat een voor landen vrijwel pijnloze uitbreiding van de EU-middelen. Ze hebben er wel voordeel van, en daarmee ook een belang bij een krachtige aanpak van belastingontwijking.

11. pag. 13 bullit 1 vervangen door:
Waar EU-landen elkaar beconcurreren doormiddel van een laag niveau van sociale zekerheid, kan de EU een minimumniveau opleggen. Er komen minimumniveaus en doelcorridors voor sociale grondrechten, zoals lonen werknemersrechten, verzekeringssystemen en medezeggenschapsrechten.

Toelichting:
Subsidiariteit is belangrijk, ook bij zaken die de PvdA dierbaar zijn. Er moet een Europees belang aangetoond worden voor de EU legitimiteit heeft om in te grijpen. Dat geldt voor beleidsconcurrentie d.m.v. een laag niveau van sociale zekerheid. Het voorstel is ook onduidelijk: elke lidstaat is verplicht sociale doelstellingen na te streven, maar vormgeving en uitvoering blijven nationaal. Wat betekent dat?

Tweede zin SPD 322

12. pag. 14 1e bullit vervangen door:
Als de werkloosheid in een land boven de 5% uitkomt mag de ECB staatsschuldpapier van dat land opkopen in een omvang gelijk aan de schulden die het land maakte voor het uitvoeren van een stimulerings- en innovatieprogramma.

Toelichting:
Deze bullit is te algemeen. Wat betekent deze mandaatuitbreiding? Mag de ECB (zoals de FED) de geldkraan (ongelimiteerd??) openzetten als de (Europese??) werkgelegenheid boven een bepaald niveau uitstijgt? Dat lijkt onwenselijk, en onduidelijk is hoe dat binnen Europa uitwerkt. Het amendement probeert een concrete invulling aan de uitbreiding te geven, die maximaal positief uitwerkt voor de zwaarst getroffen landen en hun bovendien stimuleert om banenplannen te ontwikkelen.

13. pag. 15 Na bullit 2 toevoegen extra bullit:
De EU krijgt een extra budget ten behoeve van automatische stabilisatoren: hulp aan landen die door een economisch schok worden getroffen. Dit budget vormt de EU door eigen belastinginkomsten: bijv. een FTT of een basisgrondslag voor belasting op bedrijfswinsten.

Toelichting:
Veel economen zijn het er over eens dat een muntunie automatische stabilisatoren nodig heeft: overdrachten van rijke naar arme delen. De VS bijv. kennen zulke uitgaven. Het huidige EU-budget is daardoor echter bijlange na niet toereikend. Het is slechts 1% van het EU-BNP, terwijl meer dan 10% noodzakelijk is (uiteraard afhankelijk van de vormgeving van de stabilisator). Vanwege het automatische karakter is het wenselijk dat de EU voor deze functie een eigen budget heeft (en niet elke keer in noodsituaties bij de lidstaten moet bedelen).Een eigen belastinggebied is om psychologische redenen wenselijk: dat voorkomt dat mensen in rijke landen boos zijn dat ‘hun geld naar de luie Zuidelijke landen gaat’. Weinig mensen zullen bezwaar hebben tegen een belasting op flitskapitaal of belastingontwijkende bedrijven!!

14. Pag. 21 Deel: Goed werk en eerlijke handel

Na bullit 2 nieuwe bullit toevoegen:
De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement zal zich maximaal inzetten voor versterking van de Europese vakbeweging. De PvdA in het Europees Parlement zal de Europese vakbeweging maximaal helpen, om te voorkomen dat Europese werkgevers oneigenlijk gebruik maken van Europese werknemers.

Toelichting:
Voor de Partij van de Arbeid is de vakbeweging een ‘natuurlijke’ bondgenoot. De Europese vakbeweging heeft dringend Europese wetgeving nodig bij Europese bedrijfsovernames.

15. Pag. 21 Na bullit 2: nieuwe bullit toevoegen:
De Partij van de Arbeid in het Europees Parlement zal zich maximaal inzetten voor een sterke Europese Ondernemingsraad, in bedrijven die actief zijn in verschillende Europese landen.

Toelichting:
Veel Europese bedrijven nemen andere bedrijven over in Europese landen. Een sterke Europese Ondernemingsraad is dringend nodig, via Europese wetgeving.

16. Pag. 22  Toevoegen aan 4e bullit:
Aanschaf van nieuw militair materieel vindt in beginsel in Europees verband plaats.

Toelichting:
Wie de vertoning rond de JSF – en het geblunder van onze eigen partij daarbij – tot zich laat doordringen, heeft geen toelichting bij dit punt nodig.

17. Pag. 24 Na de 5e bullit een nieuwe bullit toevoegen:
Vóór 2020 wordt het mogelijk, dat de voorzitter van de Europese Commissie, door de eigen Europese bevolking wordt verkozen, via algemene verkiezingen.

Toelichting:
Een veel gehoorde klacht is de gebrekkige democratische legitimiteit van de Unie. Het Europees Parlement heeft beperkte bevoegdheden en wordt zuiver nationaal gekozen. De ministerraad is per definitie nationaal georiënteerd. Een rechtstreeks Europa-breed gekozen voorzitter van de Europese Commissie kan hierin verbetering brengen.

18. Pag. 24, deel “onze stem in Europa”, voor eerste bullit toevoegen:

Nieuwe bullit met de tekst:
Als een derde van de nationale parlementen op grond van het subsidiariteitsprincipe bezwaren heeft tegen een wetgevend voorstel van de Commissie, dan moet de Commissie niet alleen het voorstel heroverwegen (de zogenaamde gele kaart procedure), maar dan moet de Commissie het voorstel intrekken (de gele kaart te veranderen in een rode kaart).

Toelichting:
Subsidiariteit kan het best gehandhaafd worden door de positie van de nationale parlementen te versterken. Zij zijn het die er direct belang bij hebben dat er niet onnodig bevoegdheden naar “Brussel” verschuiven. De bestaande  gele kaart procedure blijkt in de praktijk onvoldoende te werken. Het bovengenoemde voorstel om de gele kaart te veranderen in een rode kaart (door minister Timmermans middels een ingezonden brief gedaan, in The Financial Times van 15/11/13, versterkt de positie van de nationale parlementen. Het lijkt me daarom ook goed zijn voorstel in het PvdA EU-verkiezingsprogramma op te nemen.

Hoewel hiervoor formeel een verdragswijziging nodig is, kan het worden verwezenlijkt middels een convenant over “overeen te komen procedures” tussen de Europese Raad, de Commissie en het Europees Parlement. Hier zijn meer voorbeelden van.

19. Pag. 25 deel “Onze stem in Europa”, bullit 1:

De politieke groep…levert de voorzitter van de Europese Commissie. De Europees sociaal-democraten….nomineren

Bullit 2 met bijbehorende tekst schrappen.

Toelichting:
Dit voorstel loopt veel te ver ‘voor de troepen’ uit. Het huidige Europees Parlement mist bij de bevolking ten enenmale de legitimiteit om uit haar geledingen een (voorzitter van de) Europese Commissie te kiezen. Het Europees Parlement is in de ogen van bevolking veel te eurofiel en teveel bezig met het uitbreiden van haar bevoegdheden . In de praktijk zal zo’n “move” neerkomen dat het huidige wantrouwen van ‘de bevolking’ in de lidstaten’ in “de Brusselse machinerie” nog groter wordt.

Verder zullen kiezers waarschijnlijk meer dan nu op “hun nationale kandidaat” gaan stemmen. Dus Duitse kiezers op een kandidaat voorzitter van een partij die uit hun land komt. Dit zal ertoe leiden dat de meeste kandidaat voorzitters (en als dit doorgaat de voorzitter van de Europese Commissie) uit “één van de grote landen/land” zullen worden genomineerd. Het lijkt me voor een klein land als Nederland niet verstandig dit voorstel te steunen.

Daarnaast lijkt het me niet verstandig dat de sociaal-democraten in de EU zich al bij voorbaat op zo’n toezegging vastleggen, Wat als je niet de grootste partij wordt?

Ten slotte: De Europese Raad wordt door grote delen van de bevolking in de praktijk gezien als “gremium” waar de verschillende belangen het best kunnen worden afgewogen. Het Europees Parlement wordt gezien als eurofiel , en de Commissie hier ergens tussenin. Als dit idee verwezenlijkt wordt zal het Europees Parlement aan “macht” winnen, maar “het draagvlak voor de Europese besluitvorming onder de bevolking” sterk aan legitimiteit verliezen, met alle gevolgen van dien.

20. Pag. 25 1e bullit aanvullen met:
De voorzitter vormt een commissie die de steun heeft van de meerderheidscoalitie.

Alle Europese besluiten legt deze Commissie voor aan het Europees Parlement, dat het recht heeft ze te wijzigen.

Toelichting:
Met dit voorstel ontstaat een echte Europese regering. Een logische consequentie hiervan is, dat alle Europese besluiten (dus ook die van de Europese Raad), worden afgehandeld door het Europees Parlement, met het (normale parlementaire) recht ze te wijzigen.