Door op 17 januari 2014

Jaarplan 2014 Landelijke PvdA-werkgroep Europa

De werkgroep Europa  is formeel actief sinds voorjaar 2012. Achtergrond van de oprichting van de werkgroep is dat de landelijk politiek in deze eeuw voor veel belangen onvoldoende schaal heeft.

Taak van de werkgroep
De werkgroep vormt een landelijk platform over Europa in de partij. Zij biedt een platform voor ideeënuitwisseling tussen PvdA-leden (waaronder gewestelijke werkgroepen en afdelingswerkgroepen Europa), volksvertegenwoordigers, partijbestuur, Europa denktank, PES-congresdelegatie en belangstellenden. Daarnaast wil de werkgroep bijdragen aan de standpuntbepaling op het terrein van Europese politiek, bijvoorbeeld aan de opstelling van het Europese verkiezingsprogramma en andere zaken die een relatie hebben met de Europese politiek. Dit alles uiteraard in nauwe verbinding met de Europa-denktank. Tot slot wil de werkgroep zowel een inhoudelijke als een personele (vrijwilligers) bijdrage leveren aan campagne-activiteiten over Europa.

Werkwijze
De werkgroep benut hiervoor standaard zes middelen:
1. Zij bevorderd deelname aan lokaal of regionaal georganiseerde bijeenkomsten over Europese politiek.
2. Zij organiseert bij congressen een wandelgangenprogramma.
3. Zij bereidt – zo mogelijk via een internetcommunity – publicaties voor.
4. Zij draagt zorg voor een Europa-module in de Rosaleergang voor nieuwe PvdA-leden.
5. Zij onderhoudt een website, een internetcommunity en verspreidt maandelijks een nieuwsbrief.
6. Zij organiseert ongeveer twee maandelijks bijeenkomsten op een centrale locatie in Nederland.
De werkgroep kent een bestuur, dat benoemt wordt door de leden tijdens werkgroepbijeenkomsten en dat bij elke werkgroepbijeenkomst desgevraagd verantwoording aan de leden aflegt. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Terugblik 2013
De werkgroep heeft in 2013 aan de genoemde zes doelstellingen actief invulling gegeven (voor een nadere uitwerking zie bijlage). In het jaarplan van 2013 was naast de genoemde activiteiten 1-5 ook opgenomen het streven om de bijeenkomsten via internet toegankelijkheid te maken. Voor dit voornemen bleek de verhouding tussen inspanning en verwacht resultaat te ongunstig om dit door te zetten. Daarvoor in de plaats kwam doelstelling 6: het periodiek organiseren van eigen activiteiten.
Begin 2013 (15-02) werd in een ledenvergadering de bestuursstructuur gewijzigd. Oorspronkelijk was er een getrapt bestuur via regiogroepen. Dit bleek onvoldoende te functioneren en is nu vervangen door een rechtstreeks aan de leden(vergadering) verantwoordelijk bestuur.
Het aantal werkgroepleden groeide in 2013 van 384 tot 527 (stand per 1 september).

Activiteitenplan 2014
De werkgroep geeft in 2014 verder vorm aan bovengenoemde zes activiteiten. Daarenboven zijn voor dit jaar de volgende speciale aandachtspunten te vermelden:
– In 2014 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. De voorbereiding van hiervan vindt plaats in 2013. De werkgroep streeft naar een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, de campagnethema’s en de campagne zelf.
– Na de EP-verkiezingen medio 2014, twee-en-half jaar na het begin van de werkgroepactiviteiten stellen de zittende bestuursleden hun functie ter beschikking aan de leden, waarbij zij allen herbenoembaar zijn.
– Gelet op het toenemende belang van Europa als forum voor politieke besluitvorming streeft de werkgroep ernaar in 2014 bijeenkomsten te organiseren in samenwerking met andere werkgroepen, zoals defensie, economie, zingeving, zorg…..

De werkgroep beperkt de kosten door waar enigszins mogelijk bestaande voorzieningen van de PvdA (en PvdA-afdelingen) en bijvoorbeeld de Tweede Kamer en het Europese Parlement te gebruiken voor vergaderingen en bijeenkomsten. Ook voor de communicatie met leden wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare faciliteiten (internet en e-mail).

Daarbij voorziet de begroting op declaratiebasis slechts maximaal €300,- aan kleine onkosten. Kosten voor mogelijke grotere bijeenkomsten en dergelijke zullen vooraf worden gespecificeerd en aangevraagd een totaal maximum van €2.000,- per jaar.

Samenvattend voor 2014:
Kleine onkosten op declaratiebasis maximaal   €    300,-
Grotere onkosten i.v.m. bijeenkomsten                  1.700,-
Totaal maximaal                                                           2.000,-

Activiteiten 2013
De werkgroep stuurde in 2013 ongeveer maandelijks een nieuwsbrief uit met commentaren en aankondigen van eigen activiteiten, activiteiten van subwerkgroepen, klankbordbijeenkomsten van de WBS/ Tweede Kamerlid en andere relevante bijeenkomsten. Via de website wordt – na de lancering van nieuwe PvdA-pagina’s – eveneens een uitgebreid overzicht gegeven. Webpagina en nieuwsbrief kregen in de loop van 2013 een steeds betere vorm.
Via de website werden tevens discussies (stand tot september) georganiseerd over een sociaal Europa en over her het verkiezingsprogramma voor EP 2014.
In 2013 organiseerde de werkgroep de volgende bijeenkomsten:
15-02 Utrecht, met Tweede Kamerlid “Eurocrisis” Henk Nijboer.
19-04 Utrecht, met de internationaal secretaris, presentatie toolkit verkiezingsprogramma.
27-04 Leeuwarden, partijcongres, wandelgangenprogramma met TK-Europawoordvoerder Michiel Servaes.
17-05 Utrecht, met PES-congresdelegatie over PES-beginselprogramma.
24-05 Amsterdam, met Prof. Frank Vandenbroucke en TK-lid John Kerstens over een sociaal Europa.
18-07 Utrecht, met TK-lid Astrid Oosenbrug over internetprivacy.
09-08 Utrecht, bijdrage verkiezingsprogramma EP 2014.
04-11 Utrecht, Jeroen Dijsselbloem (voorzitter Eurogroep) en Prof. Esther-Mirjam Sent (EK) over vertrouwen in de euro.
14-12 Maastricht, met Prof. David Engels over Europese identiteit (i.s.m. SPD-NRW)
Tevens organiseerden wij een onderdeel van de Rosa-leergang (9-3) en was de werkgroep zichtbaar aanwezig tijdens het Europafestival (8-6) en de nieuwe-en-actieve-ledendag (15-6).