1 maart 2018

Motivatie kandidaat bestuursleden 2018-2020

 

 

 

 

1. Max van Tongeren, (Leiden): zittend bestuurslid

Motivatie: Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan organisaties die de maatschappij een stuk vooruithelpen. Dat is de reden waarom ik al jarenlang in verschillende functies zeer actief ben bij het Nederlandse Rode Kruis.
Door mijn Masterstudie International and European Governance ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de EU, en heb ik een zeer brede kennis van de Europese instituties, iets wat me in de bovenstaande functie erg van pas zal komen.
Ik ben er van overtuigd dat ik een goede Voorzitter van de Werkgroep Europa zou zijn, vanwege mijn brede ervaring met het besturen van vrijwilligersorganisaties, mijn kennis van zaken omtrent de Europese Unie en mijn maatschappelijk netwerk.

Linkedin Max van Tongeren

2. Jan Visser, (Hilversum): zittend bestuurslid

Motivatie: Het project Europa is mijn passie. Ik zie het als het middel om in Europa de vrede te bewaren (niet zo vanzelfsprekend als iedereen denkt), economische voorspoed te handhaven en te bereiken, en als Europa mede een rol in de wereld te spelen bij het  oplossen van de van globale problemen.
Naast een grote politieke belangstelling in het algemeen (ik werk ook in een politieke omgeving), is de interesse voor Europa zeker ook een gevolg van mijn opvoeding in een schippersgezin dat door West-Europa voer. Ik heb er een specialiteit aan “Duitsland” aan overgehouden.

Linkedin Jan Visser

3. Jan-Kees Koning, (Tiel): zittend bestuurslid

Motivatie: Europa staat elke dag in het wereldnieuws. Als “nieuwsjunk” volg ik dit nieuws. Ik wil een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van de Europese Unie. De PvdA-leden in het Europees Parlement: Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri, en de woordvoerder Europa in de Tweede Kamer, Lodewijk Asscher ondersteunen en stimuleren voor een sociaal-democratische “Van Waarde” Europese Unie.

Heel graag wil ik als Webmaster, via de website van de Landelijke Werkgroep Europa alle leden en niet leden van de Landelijke Werkgroep Europa informeren, stimuleren en activeren voor de activiteiten van de Landelijke Werkgroep Europa, het Europees Parlement en de Europese debatten in Europa..

Graag wil ik dat de PvdA Landelijke Werkgroep Europa “voorop loopt, leidend is”, in de discussie en opinie, over de toekomst van Europa en de rol van Europa in de wereld.

Facebook Jan-Kees Koning

4. Bestuurslid: Anjo van Toorn, (Apeldoorn) zittend bestuurslid

Motivatie: De wereld raakt onmiskenbaar en onomkeerbaar meer vervlochten; wat elders gebeurt raakt ons hier en andersom – kansen en bedreigen – deze vragen met open blik tegemoet getreden te worden – ontkenning en angstig wegduiken is een slechte strategie.
De politiek heeft een belangrijke verantwoordelijkheid – een-win-win visie voor een duurzame toekomst; voorbij blijver lopen; en het verhaal goed vertellen en iedereen betrokken te houden.
Ikzelf kom uit een rood nest, bestuurskundige; en veel in Afrika, Azië en Oost-Europa gewerkt. Ten tijde van de Balkanoorlog was ik verantwoordelijk voor het Oost-Europa programma van Oxfam Novib, daarna heb ik drie jaar voor Oxfam Groot-Brittannië in Rusland gewerkt;  momenteel ben ik Regiodirecteur Azië voor Oxfam Novib.
Als bestuurslid PvdA Werkgroep Europa draag ik graag bij aan een sociale en rechtvaardige wereld.

Linkedin Anjo van Toorn

5. Bestuurslid: Thomas de Groot, (Amsterdam) zittend bestuurslid

Motivatie: 2017 was een bewogen jaar: President Macron, de Nederlandse verkiezingen en Brexit zijn maar een paar voorbeelden. Desalniettemin, nu, in 2018 staat één ding als een paal boven water: Europa staat op een kruispunt en de EU moet worden hervormd. De EU haar fundamentele waarden zijn gelijkheid, vrijheid, menswaardigheid en democratie, kortom, veel meer dan alleen maar een interne markt.

Ook komen de Europese verkiezingen langzaam maar zeker dichterbij, en samen met jullie wil ik strijden voor een socialere EU. Een EU voor waardig werk, gelijke kansen, waar meer wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en waar jongeren meer betrokken worden. Een EU die eer doet aan haar kernwaarden. Samen kunnen wij hier het verschil in maken door niet alleen het debat te voeren, maar ook om de EU dichter bij mensen te brengen. Van harte hoop ik dit met de werkgroep Europa te kunnen realiseren in het bestuursjaar 2018 – 2020.

Linkedin Thomas de Groot

 

NIEUWE BESTUURSLEDEN:

1.bestuurslid: Dieuwertje Zantingh, (Lelystad)

Motivatie: De afgelopen jaren is de beeldvorming over Europa vaak minder positief geweest. Was en is er weinig oog voor het belang van de Europese Unie voor Nederland en de andere Europese landen, niet alleen op economisch gebied maar ook als waardengemeenschap. In reactie daarop heb ik mij regelmatig afgevraagd op wat voor manier ik ertoe bij zou kunnen dragen om het belang en de betekenis van Europese samenwerking op een positieve en aansprekende manier over het voetlicht te brengen. En daarmee meer Nederlanders bewust te maken van en te betrekken bij Europa. Toen ik enige dagen geleden de oproep las in de nieuwsbrief van de werkgroep heb ik daarin een mogelijkheid gezien actief te worden. Een onderwerp dat mij in het bijzonder interesseert is, om mensen bewust te maken van de rol die Europa op lokaal en regionaal niveau speelt. Daarnaast zou ik ook graag betrokken willen zijn bij het inhoudelijk debat over onderwerpen die spelen, nu of in de nabije toekomst. Als voorbeelden noem ik het nadenken over een hervorming van de Europese organisatie, arbeidsmigratie, de vluchtelingenproblematiek.

Linkedin Dieuwertje Zantingh

2. Bestuurslid: Toon van der Veer, (Leuven) 

Motivatie: Graag ligt ik kort toe waarom ik onderdeel van het bestuur uit zou maken. In een recentelijk interview met Jeroen Dijsselbloem en een column van Caroline de Gruyter komt heel mooi aanbod hoe belangrijk Europa is, maar tegelijkertijd dat er een sterke wissel werking moet zijn tussen nationaal, Europees en alle mogelijke samenwerkings verbanden daar tussen in. Daarnaast is het van belang om hier een duidelijke visie op te geven zodat er een plan ligt. Een plan dat wellicht niet voor iedereen is, maar wel duidelijkheid geeft en weg gaat van one issue reacties. Er is zoveel te zeggen over Europa en Nederland en ik zou hier graag met een groep sterke sociale mensen over nadenken en ons steentje aan bij dragen.

Linkedin Toon

3. Bestuurslid: Vivian van der Kuil, (Utrecht)

Motivatie: Als advocaat gespecialiseerd in maritiem recht ervaar ik dagelijks wat de voordelen zijn van internationale samenwerking en dan met name binnen Europa. Ik werk dagelijks met het “recht uit Europa”. Alleen door actief betrokken te zijn en blijven bij wat er zich in Brussel afspeelt kunnen we zorgen dat de ontwikkelingen de goede kant op blijven gaan. Achterover leunen of alleen maar kritiek uiten is wat mij betreft geen optie en ook niet de weg voorwaarts. Daarnaast vind ik het belangrijk, juist in deze tijd, dat ook anderen zien wat de voordelen zijn van de EU en dat draag ik graag uit en ik draag daar graag actief aan bij. Dat begon al toen ik als 16 jarige voor het eest deelnam aan het Europees Jeugdparlement, later als marineofficier en als rechter en officier van justitie en geldt nog steeds nu als advocaat. 

Linkedin Vivian

4. Bestuurslid: Gilles van Santvoort, (Amsterdam)

Motivatie: Een Europa zonder de EU is tegenwoordig ondenkbaar. En met goede redenen. De afgelopen decennia is de EU essentieel gebleken in het bewerkstelligen en het behouden van de welvaart, vrede en voorspoed in Europa. De EU biedt niet alleen een brug tussen landen, maar ook een brug tussen mensen en belichaamt naar mijn mening de waarden die ook essentieel zijn binnen de PvdA: solidariteit, optimisme en verbinding.

Hoewel de EU lang heeft kunnen groeien zonder belemmeringen, is het de afgelopen jaren toch geconfronteerd met kritiek en uitdagingen. En deze kritiek is niet altijd onbegrijpelijk. En deze uitdagingen zijn niet altijd onterecht. Want ook de EU is niet perfect en juist een belangrijk instituut als de EU kan beter. Maar daar zijn wel ideeën, een dialoog en een discussie voor nodig. Ik ben ook heel enthousiast en gedreven om met alle leden van het netwerk de discussie aan te gaan en na te denken over een sterkere en betere Europese Unie.

Linkedin Gilles

5: Bestuurslid: Martien Lathouwers, (Utrecht)

Motivatie: Het is belangrijk dat partijleden de Europese dimensie van allerlei vraagstukken steeds actief onder de neus gedrukt krijgen. Dat in Europa breed spelende discussies ook hier gevoerd worden, zodat we bewust bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling van de mening over zaken die alle Europeanen aangaan. Ik wil dat wij vanuit Nederland ons bewust worden van het karakter en denken van de zusterpartijen in de Europese fractie, en daarmee ons voordeel doen om politiek bedrijven. Hoe speelt Nederland in de Europese politiek dingen klaar, die vanuit de gedeelde sociaaldemocratische visie goed zijn voor alle Europeanen? Een werkgroep is leuk als steunbetuiger en promotor maar ik zie haar ook in de rol van achterban voor Europarlementariërs bij haar meningsvorming en politieke strategie vorming. We hebben wel degelijk wat te brengen in de Europese politiek.

Europa is veel te belangrijk om maar te laten sluimeren in aandachtluwe ruimte. Ik zie het als taak van het bestuur in ieder geval de PvdA ers maar ook breder onze groep geestgenoten Europa te voeren met Europese vragen en discussies, ze te verleiden mee te doen en bij te dragen aan meningsvorming en invloed. Ook zie ik als taak het helpen de Europarlementariërs in hun zendingswerk in Nederland. Ze podia te bieden, relevantie te creëren rond de onderwerpen die ze behartigen. Door bijeenkomsten te organiseren of mede te initiëren, nieuwe leden van de PvdA actief te benaderen en een bijdrage of aandacht te vragen voor de Europese component, en klankbord en spiegel te zijn van de delegatie bij het PES congres. 

Linkedin Martien

6: Bestuurslid: Berend Schrijver, (Amsterdam)

Motivatie: Na een lang verblijf in het buitenland en een verandering van baan heb ik persoonlijk nu meer tijd om me in te zetten. Daarnaast voel ik me in een tijd waarin de partij in de verdrukking zit extra gedreven om een verschil te maken.

Dit verschil maak ik het liefst op een onderwerp dat me na aan het hart ligt. In zowel Berlijn als in Parijs heeft de Europese gedachte recent een impuls gekregen. In Nederland wordt Brussel echter nog té vaak aan beide kanten van het politieke spectrum als bedreiging neergezet. Rechts schildert de Europese Unie als de vijand van een fictieve nationale identiteit. Maar ook links vervalt vaak tot karikaturen van Brussel als “instrument van het grootkapitaal” dat onze arbeidsmarkt overspoelt met goedkope werknemers. Ik ben er van overtuigd dat Europese eenwording dé verworvenheid van de laatste 70 jaar is en draag er graag aan bij deze gedachte levend te houden én waar nodig bij te sturen.

7. Bestuurslid: Elisabeth Hans, (Maastricht) 

Motivatie: Juist in Limburg voelen we de kracht en de onmacht van Europa. De kracht, dat we dagelijks één of meer grenzen oversteken zonder dit feitelijk te merken, dat we elkaars onderwijs volgen, over de grens werken, artsen bezoeken of gewoon boodschappen doen. De onmacht van burgers dat ze na dertig arbeidzame jaren en afdracht van sociale premies in Nederland niet voor een uitkering in aanmerking kunnen komen na gedwongen ontslag, omdat ze net het laatste jaar verhuisd zijn naar België. Of het Belgische vrachtverkeer dat de bewoners aan de Tongerseweg in Maastricht uit hun slaap houdt, omdat het zo snel mogelijk de grens met Nederland wil oversteken om Belgische tolheffing te ontlopen en daarom niet wat meer omrijdt via de nieuwe A2 tunnel. Of natuurlijk het vraagstuk van de verouderde kerncentrale in Tihange Veel zaken moeten en kunnen nog worden verbeterd in Europa. De hierboven geschetste sociale zekerheidsrechten, milieuproblematiek en transportperikelen spelen namelijk overal in Europa. Evenals de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Ik weet dat er hard wordt gewerkt aan wettelijke hervormingen en de PvdA vertegenwoordigers in Brussel komen met adequate wetsvoorstellen en moties.

Tenslotte ben ik er heilig van overtuigd dat een betere Europese integratie bijdraagt aan een verdraagzaam Europa; open borders create open minds.

Linkedin Elisabeth

8. Bestuurslid, Rolf Leenhouts, (Amsterdam)

Motivatie: Achtergrond

Nederlands Recht met als specialisatie Europees economisch recht na de militaire dienst een jarige post doctorale opleiding buitenlandse betrekkingen met Europees recht. Verder heb ik een MBA van de universiteit van Chicago. In mijn studenten tijd lid van de Europese Beweging. Ik werk nu 25 jaar in de financiële dienstverlening. Sinds 2006 zeer nauw betrokkengeweest bij de ontwikkeling van de Europese richtlijn betreffende Solvency II. Daarnaast heb ik voor een internationale organisatie gewerkt op het gebied van Europese en internationale regelgeving op het gebied toezicht en kapitaalsvereisten voor financiële instellingen. Ik heb van 1992 tot 2013 in het buitenland gewoond te weten in Brussel, Barcelona en Madrid en nu sinds 2013 terug in Nederland.

Waarom Europa ?

Europa is enorm belangrijk voor Nederland. Ik erger me vaak aan de manier waarop tegen Brussel afgezet wordt voor goedkope stemmenwinst. Europa heeft zoveel betekend al voor het continent en meer en meer zullen er problemen op ons af komen die nationaal niet opgelost kunnen worden maar slechts op europees niveau aangepakt kunnen worden.

Waarom de Werkgroep Europa ?

Ook binnen de PvdA hoort men te vaak populistische klachten over het functioneren van de EU en overdreven verhalen over de bureaucratie en de daarmee gepaard gaande kosten. Door een goede voorlichting en evenwichtige voorstelling van feiten zou daarin verandering kunnen brengen. Verder maak ik me zorgen over het democratisch gehalte van de regeringen, de bedreiging van de persvrijheid. De discussie over de Brexit volg ik op zeer nauwe voet.

Wat kan ik bijdragen ?

Kennis op het gebied van wetgevingsprocedures, functioneren van de EU, financieel economische kennis. Toezichtsvraagstukken op het gebied van financiële instellingen. Defensie vraagstukken. Internationale Economische Betrekkingen. Ik schep veel voldoening in het onderhouden van (internationale) contacten met andere stakeholders op het gebied van Europa.

Linkedin Rolf