Door op 23 december 2013

Voorstellen voor amendementen Werkgroep Europa, PvdA Europees verkiezingsprogramma

Op 19 december jl. waren tien werkgroepleden in Utrecht bijeen om de amendementen te selecteren, welke namens de Werkgroep Europa worden ingediend. Zij lieten zich op voorstel van de voorzitter leiden de overweging of men het er inhoudelijk over eens is, of het iets substantieels toevoegt en of wij mogen verwachten dat het wordt opgenomen. Overweging daarbij is, dat het verkiezingsprogramma vooral richting en inspiratie moet geven aan de fractie.

1: 1 Uit de crisis, financiële gezond en dienstbaar maken, twee na laatste bullit vervangen door:

Er komt een Europese belasting op financiële transacties waarvan de opbrengsten terugvloeien aan de Unie en gedeeltelijk in de plaats treden van de huidige nationale bijdragen van de lidstaten.

Toelichting:
Het is van belang voor de Unie een eigen belastinggebied te scheppen, dat ontlast daarnaast ook nationale begrotingen.

2: 1 Uit de crisis: Meer dan markt en munt, eerste bolletje vervangen door:

“- waar EU landen elkaar beconcurreren door middel van een laag niveau van sociale zekerheid kan de EU een minimumniveau opleggen”.

Toelichting:
De tekst is onduidelijk: elke lidstaat is verplicht sociale doelstellingen na te streven, maar vormgeving en uitvoering blijven nationaal. Wat betekent dat?

3: 2 Aan het werk, Werk centraal, aandachtpunt toevoegen:

“de PvdA in het Europees Parlement zal zich inzetten voor versterking van de Europese vakbeweging en ondernemingsraden en zij zal de Europese vakbeweging helpen om te voorkomen dat Europese werkgevers oneigenlijk gebruik maken van Europese werknemers”.

Toelichting:
Voor de Partij van de Arbeid is de vakbeweging een “natuurlijkje” bondgenoot. De Europese vakbeweging heeft dringend Europese wetgeving nodig bij Europese bedrijfsovernames. Veel Europese bedrijven nemen andere Europese bedrijven over in Europese landen. Een sterke Europese ondernemingsraad is dringend nodig, via Europese wetgeving.

4: 2 Aan het werk, Tegen uitbuiting, voor goed werk en eerlijke concurrentie, schrappen de tekst:

Schrappen: “waar Europese regels belemmeren dat er eisen worden gesteld aan de integratie en inburgering van werknemers uit andere lidstaten, zoals het leren van lokale taal, pleiten we ervoor dat deze worden aangepast”.

Toelichting:
Buiten dat het voorstel indruist tegen de fundamentele vrijheden in de EU is ook niet wenselijk en niet proportioneel om een integratieplicht in te voeren voor EU-werknemers. Deze suggestie komt waarschijnlijk voort uit de overlast die er is van sommige EU-werknemers die met teveel mensen te klein gehuisvest zijn en die bovendien geen tijd en middelen hebben volwaardig te participeren in de Nederlandse samenleving. Deze problemen kunnen grotendeels opgelost worden door beter toe te zien op de arbeids- en huisvestingsomstandigheden van deze werknemers.
Als een werkgever hen moet behandelen volgens de Nederlandse wet, zal veel van de overlast voorkomen worden. Bovendien blijven de meeste werknemers uit Midden- en Oost-Europa hier minder dan drie jaar, veelal slechts als seizoenarbeiders.
Hoewel we geen eisen stellen kunnen en moeten stellen, zijn vrijwillige programma’s waarin werknemers Nederlands leren, vanzelfsprekend wel wenselijk.

5: 5 Wij zijn Europa, Onze stem in Europa, aandachtspunt toevoegen:

“Voor 2020 wordt het mogelijk dat de voorzitter van de Europese Commissie door de Europese bevolking wordt gekozen via algemene verkiezingen”.

Toelichting:
Een veel gehoorde klacht is de gebrekkige democratische legitimiteit van de Unie. Het Europees Parlement heeft beperkte bevoegdheden en wordt zuiver nationaal gekozen. De ministerraad is per definitie nationaal georiënteerd. Een rechtstreeks Europa-breed gekozen voorzitter van de Europese Commissie kan hierin verbetering brengen.