Door op 2 oktober 2017

Voorzitterschapskandidaten Visie PvdA over de Europese Unie: Gerard Oosterwijk en Astrid Oosenbrug, “Het tij keren”.

 

 

 

 

 

Partijgenoten,

De uitslag van 15 maart jongstleden staat niet op zichzelf, in heel Europa worstelen de sociaal democraten. In Frankrijk werd de PS weggevaagd door Macron en zijn beweging, in Duitsland lukte het Schulz niet om de positie van Merkel in gevaar te brengen. Bij de komende Europese verkiezingen in 2019 is het wellicht niet meer de vraag of we de grootste fractie worden in het Europees Parlement, maar of we wellicht voorbij worden gestreven door zowel de christen-democraten als de liberalen.

Dit alles maakt de belofte van een sociaal en rechtvaardig Europa verder weg dan ooit.

Om het tij te keren hebben wij, Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk, een aantal voorstellen gedaan voor verandering van de PvdA (lees er meer over op www.pvdanders.nl). Onder andere een Waardentoets om met de leden te bepalen wat hoe we onze sociaal-democratische waarden toe kunnen passen in een specifieke situatie. Stel, er ligt een Libië-deal voor in navolging van de Turkije-deal, onder welke voorwaarden klopt zo’n deal met onze idealen? Als voorzitters zullen we u als lid vragen hoe u over deze kwestie denkt en met welke argumenten u komt.

Ook de aard van onze bijeenkomsten moet veranderen. Minder procedures en meer discussie op inhoud, waarin ieder lid zijn of haar inbreng even zwaar is. Door nieuwe werkvormen in te zetten, is dit mogelijk. Zo ontwikkelde Gerard binnen de politieke start-up Positief Links een methode, waarbij door digitale middelen tafeldiscussies direct centraal getrokken worden. Deze aanpak kan direct ingezet worden binnen de PvdA, op thema bijeenkomsten, bijvoorbeeld over sociaal Europa.

Zowel de fractie in Den Haag als de eurodelegatie in Brussel heeft denkkracht en inspiratie van onze leden nodig om aan een begrip van een sociaal Europa handen en voeten te geven. Welke harde keuzes maken we? Wel of geen Europees sociaal vangnet? Moet een relatief minimumloon komen in alle landen? Hoe handhaven we tegen sociale dumping en is het tijd voor een Europese inspectiedienst die louche detacheringsconstructies onder de loep neemt?

Als team #PvdAnders brengen we broodnodige ervaring in Europa mee. Astrid was lid van de Benelux raad in haar rol als Kamerlid, Gerard naast medewerker in het Europees Parlement ook voorzitter van zowel de Landelijke Werkgroep Europa als de PES congres delegatie. Ervaring en kennis die uiterst relevant is in tijden dat Europa zich snel ontwikkelt.

Internationale solidariteit is een van de peilers van onze beweging. Daarom kan er geen twijfel over bestaan dat de PvdA voorstander is van Europese samenwerking. Maar het huidige Europa, voornamelijk gestoeld op de interne markt, klopt niet met een aantal van onze andere waarden. Voor ons staan de mensen centraal, niet de markt. Zolang we daar gaan vuist tegen maken, blijven de sociaal democraten verkiezingen verliezen, in heel Europa.

Laat ons op korte termijn deze discussie voortzetten. Welk Europa van hoop zien wij voor ons. Hoe maken we dat concreet en met welke woorden overtuigen we mensen van dit toekomstbeeld. We hopen hier als voorzitters met u aan te werken!

Met rode groet,

Gerard Oosterwijk en Astrid Oosenbrug